FAQ

Wat is inspectieregister?

Het inspectieregister is bedoeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers om snel het inspectiebedrijf te vinden dat het best aansluit bij hun wensen en behoeften.

Een inspectiebedrijf kan zich laten registeren met maximaal 6 sterren. Elke ster staat voor een bepaalde belofte. De betekenis van deze belofte kun je vinden bij Waar staat een ster voor?

Een opdrachtgever bepaalt na afloop van de inspectie of het inspectiebedrijf zich aan zijn beloften heeft gehouden. Het nakomen van een belofte, kan een opdrachtgever belonen door de ster te vullen met goud.

Het inspectieregister zal standaard ranken op:
 1e criterium: het aantal beloofde sterren
 2e criterium: de vullingsgraad
 3e criterium:het aantal beoordelingen

Waar staat een ster voor?

De ster inspectiemethode staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om de juiste inspectiemethode te hanteren bij de inspectie. Hiervoor is het beslismodel van Elektroraad ontwikkeld. Met dit model, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een arbitrageteam van Elektroraad, kan bepaald worden welke norm het beste past bij de inspectie. Aan het gebruik van het beslissingsmodel zijn geen kosten verbonden.

De ster inspectieovereenkomst staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik te maken van de overeenkomstgenerator. Met deze website waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een bedrijfsjurist van Elektroraad, kan een verantwoorde inspectieovereenkomst worden gemaakt die zowel de belangen van de klant als het inspectiebedrijf optimaal behartigt.

De ster risicoclassificatie staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om bij het classificeren van gevonden gebreken gebruik te maken van het ERC. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan een verantwoorde inschatting van het risico dat gepaard gaat met het gevonden gebrek worden gemaakt. Aan het gebruik van ERC zijn geen kosten verbonden.

De ster onderbouwing gebreken staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan effectief en efficiënt bepaald worden met welk bepaling(en) strijdigheid is ontstaan door het gebrek.

De ster handelend optreden staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om bij het adviseren van de klant gebruik te maken van ERC-premium. Met deze website, waarvan de kwaliteit wordt bewaakt door een expertteam van Elektroraad, kan bepaald worden welke meldingen aan de klant adequaat zijn en welke handelingen de klant zou moeten (laten) doen om aansprakelijkheid te voorkomen.

De ster bindend advies staat voor:

de belofte van het inspectiebedrijf om de klant te wijzen op zijn recht om Elektroraad in te roepen als bindend adviseur in geschilbeslechting. De klant hoeft geen gebruik te maken van dit recht.
Het geschil wordt beslecht door middel van bindend advies als bedoeld in artikel 7:900 lid 2 BW met inachtneming van het volgende:
•    het bindend advies volgt na het horen van partijen door de adviseur op een door partijen aan te wijzen plaats in Nederland; 
•    de taal van het advies is Nederlands; 
•    de informatie-uitwisseling betrekking hebbend op het advies is vertrouwelijk en partijen alsmede alle direct of indirect betrokken personen zijn gehouden tot geheimhouding, behoudens indien en voor zover een verplichting tot openbaarmaking voortvloeit uit de wet; 
•    de uitspraak mag niet (geanonimiseerd) worden gepubliceerd; 
•    de bindend adviesprocedure wordt beheerst door het Nederlandse recht.

Een overzicht:

ster

doel (belofte)

middel (tool)

kosten

1

Het kiezen van de meest geschikte inspectienorm.

beslismodel

gratis

2

Het maken van een degelijke overeenkomst.

overeenkomstgenerator

€ 595,00 per account1

3

Het bereiken van een verantwoorde risicoclassificatie.

ERC

gratis

4

Het onderbouwen van gevonden gebreken.

ERC-Premium

€ 395,00 per account1

(inclusief cursus)

5

Het verantwoord adviseren van de klant na het vinden van een gebreken met onaanvaardbaar risico.

6

Waarborgen van de vorm en de inhoud van de inspectie.

bindend advies

Gratis voor het inspectiebedrijf. Opdrachtgever betaalt voor arbitrage als hij dat middel inzet.

1 prijzen zijn exclusief BTW

Hoe kan ik een nieuwe ster aanvragen?

U kunt natuurlijk altijd een wijziging van de sterren aanvragen. Klik hier voor het wijzigingsformulier.

 

De sterren staan voor de belofte om op dat onderdeel gebruik te maken van de tool die er bij hoort. Sterren 1, 3 en 6 kunt u onderaan deze pagina aanvragen door uw gegevens in te vullen en aan te geven welke ster u wilt aanvragen. Deze sterren worden direct toegekend. 

Voor de tool die hoort bij ster 2, 4 en 5 is een abonnement nodig. Zonder u die tool kunt u de belofte niet waarmaken, en dus kunnen de sterren niet toegekend worden.

Hierna leest u hoe voor tools een abonnement af kunt sluiten.

Inspectieovereenkomst
Deze ster staat voor de belofte van het inspectiebedrijf om bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik te maken van de overeenkomstgenerator. Deze generator maakt inspectieovereenkomsten die de belangen van zowel u als uw klant behartigd. Deze overeenkomsten uit de generator worden gemaakt door een bedrijfsjurist. Kijk hier hoe de generator werkt. Dit abonnement kost € 595,00 (exclusief btw) per jaar en per account.

Onderbouwing gebreken / Handelend optreden
De ster ‘Onderbouwing gebreken’ staat voor de belofte van het inspectiebedrijf om bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik te maken van de teksten die staan in ERC-premium. Met deze website kan effectief en efficiënt bepaald worden met welk bepaling(en) strijdigheid met normen is ontstaan door het gebrek.

De ster ‘Handelend optreden’ staat voor de belofte van het inspectiebedrijf om bij het adviseren van de klant gebruik te maken van de teksten die staan in ERC-premium. Met deze website kan bepaald worden welke meldingen aan de klant adequaat zijn en welke handelingen de klant zou moeten (laten) doen om aansprakelijkheid te beperken.

Een abonnement op ERC-premium kost € 395,00 per account en kunt u hier afsluiten. Voor een voorbeeld van een Premium-beschrijving kunt u hier klikken.

Toekennen van ster 2, 4 en 5
Zodra u een abonnement hebt afgesloten bent u rechtmatige gebruiker van de tool. Na betaling van de abonnementskosten kennen wij u de daarbij behorende ster toe.

 

 

Hoe kan ik een ster verwijderen?

Een ster verwijderen kan natuurlijk ook. Vul in het wijzigingsformulier uw gegevens in en beschrijf welke sterren u verwijderd wil hebben. Let op, eventuele resecties op dat onderdeel verdwijnen dan ook.

Klik hier voor het wijzigingsformulier.

Hoe kan ik de ranking aanpassen?

Door het klikken op de tabelkoppen in het register op de homepage, kunt u de ranking zelf aanpassen. Als u dat doet zal het inspectieregister ranken op:
 1e criterium: de vullingsgraad van de geselecteerde ster
 2e criterium: het aantal beloofde sterren
 3e criterium: de vullingsgraad van de overige sterren
 4e criterium: het aantal beoordelingen

U herstelt de standaard ranking door op 'reset filters' of op het logo inspectieregister.nl te klikken.

Hoe krijg ik een recensie?

Om als inspectiebedrijf een recensie te kunnen ontvangen verstuur je een link naar de opdrachtgever van de inspectie. Deze link verstuur je als volgt:

Wanneer je bent ingelogd als inspectiebedrijf in het inspectieregister kun je naar 'mijn pagina'. Dit vind je rechts bovenin de pagina in het hamburgermenu. Op die pagina vind je een tabblad 'link versturen'. Let op! Staat er geen 'mijn pagina'? Log dan eerst in met je accountgegevens.

Op het tabblad 'mijn pagina' kun je vervolgens het emailadres van je opdrachtgever opgeven en wordt er automatisch een link verstuurd.

 

Een opdrachtgever beantwoordt via de link de volgende vragen:

Inspectiemethode:

Is bij de bepaling van de inspectiemethode gebruik gemaakt van het beslissingsmodel?
  
Inspectieovereenkomst: 

Heeft het inspectiebedrijf bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik gemaakt van de overeenkomstgenerator?
  
Risicoclassificatie: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het classificeren van gevonden gebreken gebruik gemaakt van ERC?
  
Onderbouwing gebreken: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik gemaakt van ERC-premium?    
  
Handelend optreden: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het adviseren aan u gebruik gemaakt van ERC-premium?    
  
Arbitrage: 

Geeft het inspectiebedrijf u het recht om Elektroraad in te roepen als arbiter in geschilbeslechting?

 

Daarnaast heeft hij de mogelijkheid om een eigen motivatie te geven.

 

Hoe geef ik een recensie?

Een recensie geven gaat via een link. Deze link krijg je van het inspectiebedrijf die een inspectie bij jou heeft verricht. Als je de link hebt ontvangen kunt je daarmee naar de recensiepagina op inspectieregister.nl.

Je krijgt per belofte die het inspectiebedrijf doet een vraag die samenhangt met die belofte. Je kunt de vragen beantwoorden met ja, nee of weet ik niet. 

 

Dit zijn de vragen:

Inspectiemethode:

Is bij de bepaling van de inspectiemethode gebruik gemaakt van het beslissingsmodel?
  
Inspectieovereenkomst: 

Heeft het inspectiebedrijf bij de opstelling van de inspectieovereenkomst gebruik gemaakt van de overeenkomstgenerator?
  
Risicoclassificatie: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het classificeren van gevonden gebreken gebruik gemaakt van ERC?
  
Onderbouwing gebreken: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het onderbouwen van gevonden gebreken gebruik gemaakt van ERC-premium?    
  
Handelend optreden: 

Heeft het inspectiebedrijf bij het adviseren aan u gebruik gemaakt van ERC-premium?    
  
Arbitrage: 

Geeft het inspectiebedrijf u het recht om Elektroraad in te roepen als arbiter in geschilbeslechting?

Na de vragen kun je nog een korte motivatie bij jouw recensie geven. Het inspectiebedrijf stelt jouw reactie erg op prijs.
 

Als je de link niet hebt gekregen kunt je het inspectiebedrijf hier aan herinneren. Er kan ook enige terughoudendheid vanuit het inspectiebedrijf zijn om de link te verstrekken. Bijvoorbeeld omdat de uitgevoerde inspectie niet de schoonheidsprijs verdient. Neem dan even contact op met Elektroraad. Wij zullen je dan alsnog van een link voorzien.

Hoe maak ik het invullen van een recensie voor de opdrachtgever makkelijker?

 

Door bijvoorbeeld onderstaande tekst en tabel standaard op te nemen in je inspectierapport. Je kunt het geheel hieronder kopieren en plakken in het WORD-bestand van je rapport.

Bij deze inspectie hebben wij gebruik gemaakt van de volgende tools in overeenstemming met onze belofte op basis van inspectieregister.nl:

 

Tools:

ja

nee

Is voor het selecteren van de beste inspectiemethode gebruik gemaakt van de tool beslismodel?

Is voor het maken van de inspectieovereenkomst gebruik gemaakt van de tool overeenkomstgenerator.

Is voor de risicoclassificatie gebruik gemaakt van de tool ERC?

Is voor de onderbouwing van gebreken gebruik gemaakt van de tool ERC-Premium?

Is voor het voorgestelde handelend optreden door de opdrachtgever gebruik gemaakt van de tool ERC-Premium?

Is de opdrachtgever vooraf gemeld dat hij bij Elektroraad terecht kan voor een bindend advies bij een geschil?

 

De verschillende tools en een korte uitleg staan op: www.inspectieregister.nl/waar-staat-een-ster-voor

 

Zijn er logo's beschikbaar?

Voor meer zichtbaarheid van uw registratie op inspectieregister.nl zijn er logo's beschikbaar. De JPEG-bestanden hieronder kunt je eenvoudig opslaan en gebruiken. Bijvoorbeeld in uw standaard e-mailhandtekening, briefpapier of op jouw eigen bedrijfswebsite.

Ook kun je jouw score op inspectieregister.nl op je eigen website tonen. Dat kan via het tabje 'Widget' op je eigen bedrijfspagina van inspectieregister.nl

 

 

 

Registreer ik als één bedrijf of per vestiging?

Inspectieregister.nl is bedoeld als hulpmiddel voor opdrachtgevers om een inspectiebedrijf te vinden. Veel opdrachtgevers zoeken naar lokale partners en dus is het voor hen handig als ze alle vestigingen in het register kunnen vinden. Daarom kun je alle vestigingen apart registreren.

Hoe? Vul gewoon per vestiging een aanmeldformulier in en het wordt geregeld. Kijk hier voor het aanmeldformulier.

Is er een flyer beschikbaar?

Er is een flyer ontwikkeld om eenvoudig te kunnen laten zien wat het inspectieregister is en inhoudt. Deze flyer is gericht aan opdrachtgevers. U kunt hem hier downloaden. 

Staat jouw vraag er niet bij?

Klik op inspectieregister@elektroraad.nl en vraag maar raak!